Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

http://alumni.ueh.edu.vn/alumni-ueh-gallery/http://alumni.ueh.edu.vn/alumni-ueh-gallery/

Bao Trinh

  Giang Hương

  • Khóa: FN07
  • Chức vụ hiện tại: BD
  • Đơn vụ công tác: Talentnet

  Trang Nguyễn

   Thảo Nguyên Nguyễn

    Lê Minh Khoa

    • Khóa: th01
    • Chuyên ngành: hệ thống
    • Chức vụ hiện tại: Sinh viên
    • Đơn vụ công tác: Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh - UEH

    Nina Nina

    • Khóa: HC10QT1
    • Chức vụ hiện tại: Phó ban Kế hoạch Vật tư
    • Đơn vụ công tác: Nhà máy nước Tân Hiệp