Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

http://alumni.ueh.edu.vn/alumni-ueh-gallery/http://alumni.ueh.edu.vn/alumni-ueh-gallery/

Cẩm Quỳnh

  Nguyễn Thu Thảo

   Nguyen Van Thanh Tu

   • Khóa: IB001
   • Chuyên ngành: Kinh doanh quoc te
   • Chức vụ hiện tại: Chua co
   • Đơn vụ công tác: Chua co

   Lê Thiêm

    Trinh Pt

     Trương Phát

     • Khóa: A1
     • Chức vụ hiện tại: 123
     • Đơn vụ công tác: Không