Kỷ yếu cựu sinh viên UEH

Nguyễn Trọng Tài

Trưởng phòng Marketing/Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt

Tô Thị Yến Ngọc

Ôn Quỳnh Như

Agribank Tỉnh BRVT

Dương Minh Thông

Trần Võ Quý Thảo

Nguyễn Công Can

Chuyên viên Trường ĐH KHXH &NV

Phạm thị hồng ngọc

Nguyễn Xuân Đóa

Chuyên viên/Viện Nghiên cứu phát triển thành phố

Trần Hà Kiều Anh

Nhân viên kinh doanh

From 10 To 18 of 497 Alumni UEH