Điều lệ hoạt động UEH Alumni

Chương 1 - Những quy định chung

ĐIỀU 1: Tên Gọi

UEH Alumni là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những cựu sinh viên, học viên (sau đây gọi là cựu sinh viên) đã từng học tập tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, trường Đại học Tài chinh kế toán TP.HCM. UEH Alumni là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).

Tên gọi đầy đủ: HỘI CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên viết tắt: UEH Alumni sử dụng con dấu và tài khoản của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2: Mục Đích

ĐIỀU 3: Vị Trí

Chương II - NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA UEH ALUMNI

ĐIỀU 4. Nguyên Tắc Tổ Chức Hoạt Động Của UEH Alumni

Nguyên tắc tổ chức hoạt động của UEH Alumni trên cơ sở tự nguyện, tự quản, hiệp thương dân chủ, đoàn kết, hợp tác, bình đẳng phối hợp thống nhất hành động. Khơi gợi lòng tự hào là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Thành viên tham gia có thêm cơ hội thể hiện đam mê của cá nhân, gồm có: cơ hội kinh doanh, cơ hội mở rộng đối tác, cơ hội việc làm, cơ hội chia sẽ với mọi người, tham gia công tác từ thiện xã hội, hoạt động xã hội,… và các hoạt động theo sở thích cá nhân,

UEH Alumni hoạt động theo phương châm “không vụ lợi” và tuân thủ theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 5. Nhiệm Vụ Của UEH Alumni

Chương III - THÀNH VIÊN

ĐIỀU 6. Thành Viên Của UEH Alumni

Tất cả các sinh viên từng tốt nghiệp (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) các hệ của nhà trường từ khi thành lập trường đến nay và từ các đơn vị đã sáp nhập trong quá khứ (Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Các đơn vị, doanh nghiệp thân hữu có liên quan đến hoạt động của nhà trường.

Các trường hợp khác, nếu có nguyện vọng hoặc có thành tích đóng góp cho UEH Alumni có thể được xem xét trở thành thành viên danh dự của UEH Alumni.

ĐIỀU 7. Nhiệm Vụ Của Thành Viên

Chấp hành điều lệ của UEH Alumni.

Tham gia các hoạt động của UEH Alumni.

Tích cực đóng góp cho UEH Alumni.

Góp phần nâng cao uy tín của UEH Alumni trong xã hội.

ĐIỀU 8. Quyền Lợi Của Thành Viên

Các thành viên của UEH Alumni có các quyền lợi sau đây:

- Đề xuất các ý kiến của cựu sinh viên liên quan đến chiến lược và định hướng phát triển của nhà trường.

- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình công tác của UEH Alumni, được thông báo những hoạt động của UEH Alumni.

- Được UEH Alumni giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, triển khai vào sản xuất những thành quả nghiên cứu, những sáng kiến có giá trị về khoa học và kinh tế cao.

- Được UEH Alumni tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất trong khả năng.

- Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban Điều hành UEH Alumni.

Chương IV -TỔ CHỨC CỦA UEH ALUMNI

ĐIỀU 9. Hệ Thống Tổ Chức

Hệ thống tổ chức của UEH Alumni gồm có 2 cấp: UEH Alumni và Ban Liên lạc theo ngành đào tạo, đơn vị công tác hay theo từng địa phương.

UEH Alumni có Ban Điều hành và các Ban thường trực tại văn phòng.

Các ban của Ban Điều hành bao gồm:

1. Ban phát triển mạng lưới

2. Ban thông tin, truyền thông

3. Ban tài chính

4. Ban hoạt động

5. Văn phòng

ĐIỀU 10. Đại Hội Các Cấp

1. Nhiệm kỳ của Đại hội UEH Alumni 05 năm một lần, Đại hội Chi hội 1 năm 1 lần. Khi cần thiết và có quá nửa số uỷ viên Ban Điều hành đề nghị, các cấp của UEH Alumni có thể triệu tập hội nghị bất thường.

2. Đại hội, hội nghị đại biểu các cấp để thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Điều hành; thảo luận và quyết định mục tiêu, chương trình hành động của hội nhiệm kỳ mới; cử ra Ban Điều hành và cử đại biểu đi dự đại hội, hội nghị đại biểu cấp trên.

3. Đại biểu, số lượng đại biểu đại hội cấp nào do Ban Điều hành ở cấp đó quyết định, thành phần đại biểu gồm các uỷ viên Ban Điều hành cấp triệu tập đại hội, đại biểu do đại hội hoặc đại biểu cấp dưới bầu lên và đại biểu chỉ định (không quá 5% tổng số đại biểu chính thức của đại hội).

ĐIỀU 11. Cơ Quan Lãnh Đạo Của UEH Alumni

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của UEH Alumni là Đại hội đại biểu UEH Alumni. Cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội là Ban Điều hành do Đại hội cử ra. Số lượng thành viên của Ban Điều hành tuỳ theo công tác của từng nhiệm kỳ và sẽ do đại hội đại biểu quyết định.

Ban Điều hành UEH Alumni gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và các uỷ viên. Ban thường trực là cơ quan lãnh đạo của UEH Alumni giữa hai kỳ họp Ban Điều hành. Ban chấp hành Chi hội cử ra Chi hội trưởng và các Chi hội phó.

Ban Điều hành UEH Alumni 1 năm họp một lần, Ban thường trực UEH Alumni 6 tháng họp một lần, Ban chấp hành Chi hội 3 tháng họp một lần.

Khi cần thiết Ban Điều hành và Ban thường trực các cấp hội sẽ họp bất thường để giải quyết công việc kịp thời.

ĐIỀU 12. Nhiệm Vụ Của Ban Điều Hành

Ban Điều hành UEH Alumni là bộ phận thường trực của UEH Alumni được Đại hội đại biểu Cựu sinh viên trường hiệp thương giới thiệu. Ban Điều hành sẽ điều hành các hoạt động của cựu sinh viên trường giữa 2 nhiệm kỳ đại hội (5 năm 1 lần).

1. Cấp UEH Alumni:

- Tổ chức thực hiện Điều lệ UEH Alumni và Nghị quyết Đại hội đại biểu UEH Alumni.

- Xây dựng các chương trình, nội dung hoạt động, công tác tổ chức và tài chính của UEH Alumni.

- Quan hệ, phối hợp với các cơ quan của Nhà nước, cơ quan mặt trận tổ quốc tại địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác UEH Alumni.

- Theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ và hỗ trợ cho hoạt động của các Ban Liên lạc.

- Triệu tập Đại hội UEH Alumni.

- Quản lý tài chính của UEH Alumni.

2. Cấp Ban Liên lạc:

– Tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Ban Điều hành cấp trên và của Ban Liên lạc tại các địa phương.

– Kết nạp thành viên mới và quản lý thành viên.

– Nắm tình hình và nhu cầu của thành viên trong Ban Liên lạc để phản ảnh với cấp trên.

– Quản lý tài chính của Ban Liên lạc tại địa phương.

ĐIỀU 13. Thay Đổi Và Bổ Sung Nhân Sự Vào Ban Điều Hành

Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban Điều hành nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin miễn nhiệm. Trường hợp không dự họp 3 lần liên tiếp các buổi họp thường kỳ đã có lịch định trước và không có lý do thì có thể bị bãi miễn.

Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào Ban Điều hành UEH ALUMNI. Nhân sự mới do Ban Điều hành UEH Alumni hoặc Ban Thường trực UEH Alumni đề cử và được ít nhất 1/2 thành viên Ban Điều hành biểu quyết tán thành. Số lượng bổ sung không quá 1/3 tổng số thành viên Ban Điều hành.

ĐIỀU 14. Ban Cố Vấn Của UEH Alumni (Nếu Có)

Ban Điều hành UEH Alumni có thể mời một số Thầy, Cô đã từng là cán bộ lãnh đạo của trường, có thâm niên giảng dạy lâu năm hoặc lãnh đạo địa phương có nhiều uy tín xã hội, làm cố vấn cho UEH Alumni. Số lượng và Danh sách Ban cố vấn do Ban thường trực đề nghị và được ít nhất 1/2 thành viên Ban Điều hành UEH Alumni biểu quyết tán thành.

Chương V - TÀI CHÍNH CỦA UEH ALUMNI

ĐIỀU 15. Nguồn Tài Chính Của UEH Alumni

– Cựu sinh viên đóng góp (do đại hội hàng năm qui định).

– Tài trợ của cá nhân, doanh nghiệp.

– Hỗ trợ của nhà trường.

– Thu từ các hoạt động hợp pháp của UEH Alumni

– Từ các nguồn xã hội khác.

ĐIỀU 16. Nội Dung Chi Của UEH Alumni

Nội dung chi của UEH Alumni gồm có:

– Chi cho hoạt động của cựu sinh viên theo chương trình hoạt động hàng năm.

– Chi hoạt động nghiệp vụ và quản lý hành chính của UEH Alumni.

– Chi khen thưởng.

– Các khoản chi khác theo quy định của UEH Alumni được đại hội thông qua.

ĐIỀU 17. Quản Lý Tài Chính Của UEH Alumni

– UEH Alumni có nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung thu chi thông qua việc xây dựng dự toán thu chi hằng năm.

– UEH Alumni thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và trường, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính công khai theo quy định.

 

Chương V - TÀI CHÍNH CỦA UEH ALUMNI

ĐIỀU 18. Khen Thưởng

Những hội viên có nhiều thành tích trong công tác UEH Alumni và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được Ban Điều hành UEH Alumni xem xét đề nghị Hiệu trưởng nhà trường hoặc cấp trên khen thưởng.

ĐIỀU 19. Kỷ Luật

Chương VI - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ HIỆU LỰC

ĐIỀU 20. Sửa Đổi Điều Lệ

Điều lệ UEH Alumni thông qua gồm có 7 chương và 21 điều. Chỉ có Đại hội đại biểu UEH Alumni mới có quyền sửa đổi Điều lệ UEH Alumni khi có trên 1/2 tổng số đại biểu được triệu tập tham dự và 2/3 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

ĐIỀU 21. Hiệu Lực Điều Lệ UEH Alumni

Điều lệ này có giá trị kể từ ngày ký. Ban Điều hành UEH Alumni có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ UEH Alumni./-