THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN UEH


Gợi ý:
  • Thông tin về bản thân để kết nối với cộng đồng;
  • Giới thiệu năng lực, chuyên môn, thế mạnh của cá nhân;
  • Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của cá nhân

Nội dung hoạt động có thể tham gia:Đóng góp các ý tưởng để xây dựng UEH Alumni ngày càng phát triển.