Mạng lưới cựu sinh viên

Nguyễn Thanh Bổn

Nguyễn Thanh Bổn

Tên: Nguyễn Thanh Bổn

Đơn vị công tác: Công ty bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc Miền Tây Nam Bộ