VIP Gallery

VIP GALLERY

Nguyễn Xuân Hiền

 • Khóa: 26
 • Chuyên ngành: CNTT - Tài chính- Ngân hàng
 • Chức vụ hiện tại: Giám đốc Điều hành
 • Đơn vụ công tác: Công ty TNHH Nhà Xã hội Việt Nam

Do Hung Viet

 • Khóa: Ngoại hối 2
 • Chuyên ngành: Chứng khoán
 • Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đơn vụ công tác: Công ty cổ phần chứng khoán tp Hồ Chí Minh, HSC.

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

 • Khóa: Ngân hàng 3
 • Chuyên ngành: Kinh doanh dầu thực vật
 • Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc
 • Đơn vụ công tác: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimex

Phân Nguyễn