Đăng ký thành viên

Xin mời các Anh/Chị cựu sinh viên đăng ký tham gia vào Cộng đồng Cựu sinh viên UEH. Thông tin này sẽ được Ban Điều hành bảo mật.

* Thông tin bắt buộc
/ / ( dd / mm / yyyy )
<
Hoạt động quan tâm/yêu thích
Đề nghị thông tin liên lạc qua: