ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Cộng đồng Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH Alumni)

 

 

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 • Điều lệ này quy định về nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, tài chính, chế độ sinh hoạt, hội họp của UEH Alumni.
 • Thành viên Ban Điều hành UEH Alumni, thành viên Ban Liên lạc cựu sinh viên các cấp; các công chức, viên chức có liên quan thuộc Trường; thành viên UEH Alumni chịu sự điều chỉnh của Điều lệ này.

2. Tên gọi và trụ sở

 • Tên tiếng Việt: Cộng đồng cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Tên viết tắt tiếng Anh: UEH Alumni
 • Văn phòng Ban Điều hành: Phòng A1.08, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 38235139
 • Email: alumni@ueh.edu.vn

3. Tôn chỉ và mục đích hoạt động

3.1. Tôn chỉ

UEH Alumni là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, kết nối các thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (bao gồm Trường Đại học Tài chính -  Kế toán TP. Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh trước đây) với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, tạo môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống; đồng thời gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Trường.

3.2. Mục đích

 • Kết nối các thế hệ cựu sinh viên thông qua hoạt động nhằm đóng góp vật chất và tinh thần góp phần phát triển Trường và các thành viên.
 • Phát huy vai trò của các cựu sinh viên vào quá trình xây dựng và phát triển nhà trường nói riêng và đất nước nói chung.
 • Mở rộng tinh thần đoàn kết, kết nối đội ngũ trí thức vào hoạt động phát triển kinh tế đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế nước nhà.
 • Phát huy truyền thống tốt đẹp và tự hào là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

Chương II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

CỦA UEH ALUMNI

4. Vị trí

4.1. UEH Alumni là bộ phận trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

4.2. Bộ phận thường trực của UEH Alumni là Ban Điều hành UEH Alumni do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và công nhận. Ban Điều hành giữ vai trò đầu mối điều phối các hoạt động của UEH Alumni trên nguyên tắc đồng thuận. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Điều hành theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng.

5. Chức năng

5.1. Xây dựng cộng đồng cựu sinh viên, tạo mỗi quan hệ chặt chẽ, gắn kết kết giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với cựu sinh viên và xã hội.

5.2. Tạo điều kiện hỗ trợ các cựu sinh viên nâng cao trình độ quản lý, nghề nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để cựu sinh viên tham gia các hoạt động xã hội.

5.3. Phát huy truyền thống tương trợ giữa các thế hệ cựu sinh viên.

5.4 Diễn đàn trao đổi thông tin giữa cựu sinh viên với các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp.

6. Nhiệm vụ

6.1. Tổ chức các hoạt động, sự kiện đáp ứng nhu cầu, sở thích của các thành viên: hoạt động thể thao, du lịch, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, công tác xã hội, giao lưu, kết nối kinh doanh,… góp phần xây dựng, phát triển kinh tế vì cộng đồng và các thành viên tham gia.

6.2. Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực liên quan: kinh tế, quản trị kinh doanh và luật; phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai giữa trường và các địa phương cũng như doanh nghiệp thành viên.

6.3. Thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã và đang theo học tại UEH bằng nhiều hình thức như hoạt động giao lưu, tương trợ, giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học, họp mặt truyền thống...

6.4. Xây dựng kênh thông tin hiệu quả góp phần kết nối các thành viên.

6.5. Vận động tương trợ nhau trong đời sống, học tập, công tác và sản xuất kinh doanh.

6.6. Huy động nguồn lực đóng góp cho sự phát triển nhà trường và cộng đồng.

7. Nguyên tắc hoạt động

 • UEH Alumni hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, đoàn kết, hợp tác, bình đẳng phối hợp thống nhất hành động.
 • UEH Alumni hoạt động theo phương châm “không vụ lợi” và tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam, Điều lệ của UEH Alumni và các quy định của Trường.

Chương III

THÀNH VIÊN CỦA UEH ALUMNI

8. Thành viên của UEH Alumni

 • Sinh viên, học viên tốt nghiệp (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) các hệ của Trường từ khi thành lập trường đến nay và từ các đơn vị đã sáp nhập trong quá khứ (Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài chính - Kế toán TP. Hồ Chí Minh và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh).
 • Các cán bộ, viên chức đã từng làm việc tại Trường.
 • Các đơn vị, doanh nghiệp thân hữu có liên quan đến hoạt động của Trường.
 • Các trường hợp khác, nếu có nguyện vọng hoặc có thành tích đóng góp cho UEH Alumni có thể được xem xét trở thành thành viên danh dự của UEH Alumni.

9. Thủ tục gia nhập UEH Alumni

Cá nhân/tổ chức/đơn vị có nguyện vọng tham gia UEH Alumni thực hiện Phiếu đăng ký thông tin theo mẫu do Ban Điều hành phát hành.

10. Quyền lợi của thành viên

 • Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình hoạt động của UEH Alumni; được thông tin những hoạt động của UEH Alumni.
 • Được giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, triển khai vào sản xuất những thành quả nghiên cứu, những sáng kiến có giá trị về khoa học và kinh tế.
 • Được tạo cơ hội, thể hiện đam mê của cá nhân, gồm có: kinh doanh, mở rộng đối tác, việc làm, chia sẻ với cộng đồng, tham gia công tác từ thiện xã hội, hoạt động xã hội,… và các hoạt động theo sở thích cá nhân.
 • Được đề xuất các ý kiến liên quan đến chiến lược và định hướng phát triển của nhà trường.
 • Được UEH Alumni tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất trong khả năng.
 • Được ứng cử vào Ban Điều hành UEH Alumni.
 • Được khen thưởng khi có nhiều đóng góp cho UEH Alumni.
 • Được xin ra khỏi UEH Alumni khi không còn nguyện vọng tham gia.

11. Nghĩa vụ của thành viên

 • Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quyết định của UEH Alumni.
 • Tham gia tích cực các hoạt động của UEH Alumni.
 • Tích cực đóng góp hoạt động và sự phát triển UEH Alumni.
 • Tuyên tuyền góp phần nâng cao uy tín của UEH Alumni và của Trường.
 • Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ các thành viên khác.

Chương IV

TỔ CHỨC CỦA UEH ALUMNI

12. Cơ cấu tổ chức

 • Ban Điều hành.
 • Ban Liên lạc có thể tổ chức đa dạng: theo khóa học, ngành đào tạo, theo địa phương, lĩnh vực hay đơn vị công tác,…. Cơ cấu tổ chức của Ban Liên lạc gồm có: Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban, Thư ký và các Thành viên.
 • Các Câu lạc bộ: Hoạt động theo chủ đề (thể thao, sở thích,…). Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ gồm có: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Thư ký và các Thành viên.
 • Các bộ phận chuyên môn của Ban Điều hành bao gồm: Văn phòng; Tiểu ban Hoạt động; Tiểu ban Phát triển mạng lưới; Tiểu ban Tài chính; Tiểu ban Thông tin, truyền thông.

13. Ban hành

 • Ban Điều hành UEH Alumni là đại diện cao nhất của cộng đồng cựu sinh viên được giới thiệu với lãnh đạo UEH đương nhiệm để ra quyết định công nhận.
 • Ban Điều hành UEH Alumni gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên.

14. Thường trực Ban hành

 • Thường trực Ban Điều hành UEH Alumni là cơ quan thường trực Ban Điều hành UEH Alumni.
 • Thường trực Ban Điều hành UEH Alumni gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

15. Nhiệm vụ

15.1. Ban Điều hành UEH Alumni

 • Xây dựng chiến lược phát triển cộng đồng cựu sinh viên.
 • Tổ chức thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động UEH Alumni.
 • Xây dựng các chương trình, nội dung hoạt động, công tác tổ chức và tài chính của UEH Alumni.
 • Quan hệ, phối hợp với các cơ quan của Nhà nước, cơ quan mặt trận tổ quốc tại địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác của UEH Alumni.
 • Theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ và hỗ trợ cho hoạt động của các Ban Liên lạc.
 • Quản lý tài chính của UEH Alumni.

15.2. Ban Liên lạc

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động cho thành viên tại các địa phương, đơn vị.
 • Kết nạp thành viên mới và quản lý thành viên.
 • Nắm tình hình và nhu cầu của thành viên trong Ban Liên lạc để xây dựng hoạt động phù hợp.
 • Thông tin hoạt động cho Thường trực Ban Điều hành.
 • Quản lý tài chính của Ban Liên lạc.

15.3. Câu lạc bộ

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của câu lạc bộ.
 • Tổ chức triển khai hoạt động của câu lạc bộ.
 • Kết nạp thành viên mới và quản lý thành viên.
 • Báo cáo tình hình hoạt động cho Văn phòng UEH Alumni.
 • Phối hợp với Văn phòng UEH Alumni để quản lý công tác tài chính của câu lạc bộ.

16. Thay đổi và bổ sung nhân sự Ban hành

 • Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào Ban Điều hành UEH Alumni. Nhân sự mới do Ban Điều hành UEH Alumni hoặc Thường trực UEH Alumni đề cử.
 • Các thành viên Ban Điều hành nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin thôi tham gia.

 

17. Hội đồng Cố vấn của UEH Alumni

 • Hội đồng Cố vấn UEH Alumni là Thầy, Cô đã từng là cán bộ lãnh đạo của Trường, có thâm niên công tác hoặc lãnh đạo địa phương có nhiều uy tín xã hội.
 • Số lượng và thành viên Hội đồng Cố vấn do Thường trực Ban Điều hành đề nghị.

Chương V

TÀI CHÍNH CỦA UEH ALUMNI

18. Nguồn tài chính của UEH Alumni

 • Cựu sinh viên đóng góp.
 • Tài trợ của cá nhân, doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ của nhà trường.
 • Thu từ các hoạt động hợp pháp của UEH Alumni.
 • Các nguồn tài trợ xã hội khác.

19. Các khoản chi của UEH Alumni

 • Hoạt động của cựu sinh viên theo chương trình hoạt động hằng năm.
 • Hoạt động nghiệp vụ và quản lý hành chính của UEH Alumni.
 • Khen thưởng.
 • Các khoản chi khác theo quy định của UEH Alumni được Thường trực Ban Điều hành thông qua.

20. Quản lý tài chính của UEH Alumni

 • Ban Điều hành UEH Alumni có nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung thu chi thông qua việc xây dựng dự toán thu chi hằng năm.
 • UEH Alumni thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản theo quy định của UEH, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính công khai theo quy định.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

21. Khen thưởng

Thành viên có nhiều thành tích trong công tác và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được Ban Điều hành UEH Alumni xem xét đề nghị Hiệu trưởng nhà trường hoặc cấp trên khen thưởng.

22. Kỷ luật

Thành viên vi phạm Điều lệ  tổ chức và hoạt động của UEH Alumni, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của UEH Alumni, Ban Điều hành UEH Alumni sẽ xem xét kỷ luật theo quy định của Trường hoặc đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VII

 HIỆU LỰC THI HÀNH

23. Hiệu lực thi hành

Điều lệ  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

24. Tổ chức thực hiện

 • Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên Ban Điều hành và các thành viên UEH Alumni có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.
 • Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào chưa phù hợp, Thường trực Ban Điều hành sẽ tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung./-

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

TM. BAN ĐIỀU HÀNH UEH ALUMNI

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PGS.TS. Phạm Văn Năng