Kỷ yếu sinh viênNơi lưu giữ những mảnh ghép

Khoa/Ngành
Công nghệ thông tin kinh doanh
145 Cử nhân, 2 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Du lịch
75 Cử nhân, 1 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Kế toán - Kiểm toán
545 Cử nhân, 17 Thạc sĩ, 5 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Kinh doanh quốc tế - Marketing
787 Cử nhân, 14 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Kinh tế
428 Cử nhân, 26 Thạc sĩ, 3 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Luật
76 Cử nhân, 5 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Lý luận chính trị
10 Cử nhân, 1 Thạc sĩ
Khoa/Ngành
Ngân hàng
211 Cử nhân, 36 Thạc sĩ, 4 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Ngoại ngữ kinh tế
60 Cử nhân
Khoa/Ngành
Quản lý nhà nước
19 Cử nhân, 6 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Quản trị kinh doanh
536 Cử nhân, 50 Thạc sĩ, 9 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Tài chính
565 Cử nhân, 68 Thạc sĩ, 6 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Tài chính công
114 Cử nhân, 9 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Khoa/Ngành
Toán - Thống kê
73 Cử nhân, 3 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ