Năm tốt nghiệp
1978
2 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1980
3 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1981
1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
1982
1 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1984
2 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1985
3 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1986
2 Cử nhân, 1 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
1987
2 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1988
Năm tốt nghiệp
1989
1 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
1990
1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
1991
1 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1992
3 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
1993
6 Cử nhân, 1 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
1994
11 Cử nhân, 2 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
1995
5 Cử nhân, 3 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
1996
4 Cử nhân, 3 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
1997
10 Cử nhân, 4 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
1998
14 Cử nhân, 5 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
1999
9 Cử nhân, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2000
9 Cử nhân, 4 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2001
18 Cử nhân, 7 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
2002
25 Cử nhân, 7 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2003
22 Cử nhân, 3 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2004
20 Cử nhân, 6 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2005
26 Cử nhân, 7 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
2006
24 Cử nhân, 10 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
2007
24 Cử nhân, 5 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2008
41 Cử nhân, 7 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2009
62 Cử nhân, 11 Thạc sĩ, 3 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2010
64 Cử nhân, 4 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2011
64 Cử nhân, 9 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2012
75 Cử nhân, 14 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2013
164 Cử nhân, 22 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2014
166 Cử nhân, 28 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
2015
194 Cử nhân, 21 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
2016
215 Cử nhân, 15 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2017
187 Cử nhân, 22 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2018
194 Cử nhân, 37 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
2019
535 Cử nhân, 43 Thạc sĩ, 4 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2020
500 Cử nhân, 26 Thạc sĩ, 3 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2021
586 Cử nhân, 9 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2022
667 Cử nhân, 13 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ
Năm tốt nghiệp
2023
435 Cử nhân, 2 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ
Năm tốt nghiệp
2024
122 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
2025
14 Cử nhân
Năm tốt nghiệp
2026
1 Tiến sĩ